Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Z historie našeho domova

Naše historie začíná v roce 1981 v obci Šípy. Původní objekt velkostatkářské vily rodiny Honků z roku 1922, vzkvétal až do roku 1945. Tehdy však byl jejich majitelům zkonfiskován. Vila i nádherný park kolem byly potom postupně demolovány a ničeny sezónními dělníky a jejich rodinami, bez vztahu k hodnotám vytvořeným jinými. V roce 1978 rozhodl Svaz družstevních rolníků o rekonstrukci vily na domov důchodců, který měl sloužit místním seniorům a celému okolí. Zaměstnanci již byli připraveni na příchod prvních obyvatel domova, když bývalý ONV v Rakovníku změnil účel zařízení na Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež. Domov tu našlo 28 handicapovaných chlapců ve věku kolem 13 let. Bylo to v době, kdy veřejnost byla úmyslně málo a navíc zkresleně informována o životě těchto lidí.

Postupně docházelo k soužití s místními obyvateli a nikdo z místních po čase nepochyboval o tom, že noví obyvatelé jsou platnými občany jejich obce. Postižená mládež se zapojovala do obecního dění. Pomáhala s úklidovými pracemi, byla nápomocna starým občanům. Potom přišel rok 1989 a objekt Ústavu byl v restituci  zpět navrácen původním majitelům. Okresní úřad proto hledal nový vhodný objekt a řešil otázku další existence zařízení.

Z mnoha nabízených možností byl vybrán objekt bývalé Mateřské školy v Zavidově. Začalo se s rekonstrukcí a modernizací objektu. Byl postaven nový pavilon – lůžková část. Stavební práce byly ukončeny v lednu 1998. Již 1. února se obyvatelé domova ze Šípů stěhovali do svého nového domova v Zavidově. Opět se všichni zaměstnanci a obyvatelé domova setkávali s nepřijetím, neporozuměním a opovržením většiny místních obyvatel. Znovu museli prokazovat, že i oni jsou platnými členy společnosti, ve které chtějí žít a realizovat se. Ústav sociální péče byl přejmenován na Domov Domino.

Domov Domino

poskytovatel sociálních služeb se sídlem Zavidov 117, 270 34 Petrovice je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, která poskytuje následující sociální služby:

 • domov pro osoby se zdravotním postižením, kapacita 37 míst (jedno lůžko vyčleněno pro krizovou situaci žadatelů)
 • cílovou skupinou jsou ženy a muži s mentálním případně kombinovaným postižením ve věku 19 - 80 let

Naše poslání

Poslání Domova Domino Zavidov je poskytovat každodenní osobní podporu, pomoc a péči lidem s mentálním postižením formou pobytové celoroční služby tak, aby pomohla k naplnění jejich potřeb. Služba vytváří podmínky a nabízí aktivity, které vedou k podpoře běžného plnohodnotného způsobu života, se zachováním či zprostředkováním vazeb na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké.

Naši klienti

Našimi klienty jsou muži i ženy ve věku od 19-80 let, kteří pro své mentální, případné kombinované postižení potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby, nejsou schopni uplatňovat svá práva, uspokojit své potřeby a tyto nejsou jiným způsobem zabezpečovány.

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Zavidově neposkytuje služby:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití)
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Cílem zařízení je:

 • začlenit klienta do běžné společnosti, využívat běžných zdrojů, služeb a přirozených zdrojů 
  • vést k využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě (kadeřník, obchod, pedikúra)
  • vést k samostatné účasti na akcích mimo domov společně se zdravou populací (návštěvy kina, padla, sportovních a kulturních akcí)
 • vytvářet životní podmínky, které jsou srovnatelné s životními podmínkami vrstevníků
  • setkávání s blízkými, známými, kamarády, možnost telefonování, výlety, účast na sportovních a kulturních akcích
  • podporovat klienty v samostatném rozhodování o svých aktivitách, o využití svých finančních prostředků, o partnerství (krátkodobé i dlouhodobé vztahy)
  • umožnit klientům zapojení do pracovního procesu - pracovní rehabilitace uvnitř nebo vně zařízení
  • vést k samostatnému zajišťování vedení domácnosti (praní, žehlení, vaření, úklid)                                                    
 • podporovat člověka v plném využití jeho osobního potenciálu (individuální forma podpory)
  • posilovat člověka, aby byl nezávislý, nebo jen částečně závislý na poskytovaných službách

Principy poskytování sociálních služeb

 • poskytování služby na základě individuálního přístupu
 • reagování na skutečné potřeby a přání, klient se aktivně účastní plánování služeb
 • vytváření příležitostí, aby klient mohl uplatňovat svou vůli, respektovat jeho názor
 • poskytování služeb dle potřeb klientů (měnit zaběhnuté služby, práce režim dne)
 • dodržování a respektování práv klientů
 • realizování služby na principu partnerství (zaměstnanec x klient)
 • respektování důstojnosti

Metodika

Zařízení vytváří ucelenou metodiku, písemně stanovenou (dokumenty aktualizuje přímo tým pracovníků v přímé péči o klienta):

 • součástí metodiky jsou vnitřní předpisy a nařízení (domácí řád) a pracovní postupy pro naplňování cílů organizace 
 • metodika je přístupná všem pracovníkům
 • personál podle těchto postupů pracuje, ví kde jsou k dispozici a dává podněty k diskusi o změnách

Zařízení vytváří vlastní pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a jejich negativním hodnocením

 • úprava a čistotu uživatelů uvnitř i vně zařízení (hygiena, čisté oblečení)
 • vedení uživatelů ke správnému stolování (používání příborů, estetika při stolování, úprava jídla na talíři)
 • přirozenost při chování ve společnosti, neupoutávat na sebe pozornost (chodit v menších skupinkách, neupoutávat pozornost chůzí v přísném útvaru, nevést konfliktní rozhovory na veřejnosti)
 • pracovníci zařízení jsou příkladem pro společnost v prezentaci zařízení
 • zařízení prezentuje svoji práci a úspěchy na veřejnosti (výstavy, účast na akcích mimo zařízení

Odmítnutí zájemce o sociální službu

Domov může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociální služby v těchto případech:

 • domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • domov neposkytuje služby, o které osoba žádá
 • osoba nesplňuje podmínky pro cílovou skupinu osob, pro kterou je sociální služba určena
 • zdravotní stav osoby vyžaduje péči zdravotnického zařízení, nebo trpí závažnou infekční chorobou
 • osoba je závislá na alkoholu nebo jiných omamných látkách.
 • osoba, která svým chováním, agresivními projevy a duševní poruchou závažným způsobem narušuje kolektivní soužití
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla  vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících za smlouvy